Etiske retningslinjer

Generelle virksomhetskrav
Den ansatte plikter å ha kunnskaper om og overholde de etiske retningslinjene, samt de lover og regler av offentligrettslig, bransjemessig og selskapsintern karakter som til enhver tid gjelder for den virksomhet som utøves.

Konfidensialitetskrav og taushetsplikt
Opplysninger og informasjon av fortrolig karakter som den ansatte får kjennskap til i sin virksomhet, skal ikke viderebringes til uvedkommende. Dette gjelder også hvor den ansatte har eller får kunnskap om forhold som ikke er allment kjent, men som har eller kan ha betydning for den finansanalytiske virksomheten. Slik informasjon skal den ansatte ikke videreformidle, eller utnytte ved å handle for egen eller arbeidsgivers regning. Den ansatte skal unnlate å gi informasjon videre som han/hun vet eller burde vite er fremskaffet på uhederlig måte eller kan bidra til uhederlig virksomhet.

Aktsomhetskrav
Den ansatte har som profesjonell aktør i finansmarkedet spesielle aktsomhetskrav rettet mot seg med hensyn til å ivareta brukeres interesser og markedets integritet. Virksomheten skal derfor utøves på et profesjonelt og uavhengig grunnlag.

Interessekonflikter
Oppdragsgivers interesser skal alltid gå foran den ansattes eller arbeidsgivers interesser. Dersom det oppstår interessekonflikt mellom den ansattes egne og/eller arbeidsgivers interesser i relasjon til en oppdragsgiver, eller det er tvil knyttet til den ansattes habilitet eller uavhengighet, skal oppdragsgiveren umiddelbart gis informasjon om dette. Slik informasjon skal også gis til arbeidsgiveren og andre berørte parter.

Spesielle virksomhetskrav: Finansanalyse/verdivurdering
En finansanalyse/verdivurdering skal være nøktern og saklig og avspeile de konklusjoner som er trukket på bakgrunn av analyseprosessen. Forutsetningene for analysens konklusjoner skal fremgå og det skal redegjøres for de sikkerhets- og risikovurderinger som er gjort. Dersom det er tvil om informasjonskilden, skal dette angis i analysen og det bør fremgå hva som er egne og andres vurderinger. Statistikker og annen informasjon utgitt av offentlige eller andre tilsvarende institusjoner som utarbeider slikt materiale for alminnelig bruk, kan brukes uten spesielle kildehenvisninger.